Aan de leden en leiders van de TÜSIAD, TESEV, TISK, TÜGIAD, MÜSIAD

Revolutionair Volksbevrijdingsfront

Bulletin nr. 21, 31 januari 1996

Aan de leden en leiders van de TÜSIAD, TESEV, TISK, TÜGIAD, MÜSIAD

Jullie zijn niet door God gegeven bijzondere gaven aan jullie rijkdommen gekomen. Jullie zijn door het uitbuiten van het zweet van de arbeiders, door hun tewerkstelling in ruil voor een maaltijd, door hen over te laten aan het dakloos zijn en onmenselijke levensomstandigheden rijk geworden. Hoe rijker jullie werden, des te meer hebben jullie hen uitgebuit. Eerst hebben jullie alle ondergrondse en bovengrondse schatten van ons land aan de imperialisten verkocht en daarmee ons volk laten verpauperen, later hebben jullie hun armoede uitgebuit om de arbeiders als goedkope arbeidskrachten te gelde te maken en samen met de imperialisten nog meer uit te buiten. Het scheppen van een nationale industrie en de bescherming van de nationale belangen interesseerde jullie niet. Om op de snelste manier rijk te worden hebben jullie de weg gekozen van de vermeerderde uitbuiting en onderdrukking. Voor dat doel hebben jullie alle nationale rijkdommen onder de controle en leiding van de imperialisten bewerkt en daarmee jullie aandelen veilig gesteld. Jullie zijn de enige weg gegaan van de snelle rijkdom, de uitbuiting van de nationale rijkdommen en de arbeid van het volk met medewerking van de imperialisten. Jullie hebben het land economisch, politiek en militair gezien ondergeschikt gemaakt aan de hegemonie van de imperialisten. Jullie vormen de ruggegraat van de imperialisten in ons land. Zonder jullie aanwezigheid zijn de imperialisten niet in staat om ons land binnen te dringen. Zelfs wanneer ze zouden binnendringen, dan zouden ze niet kunnen overleven en zouden ze niet kunnen ontsnappen aan het lot van dit land.

Samen met de collaborateurs van de imperialisten hebben jullie stap voor stap de regering in jullie controle genomen. De economische en politieke; alle besluiten werden genomen volgens jullie belangen. Alle onderwijsinstellingen werden ernaar ingericht om jullie nog meer winst te bezorgen. Dit onderwijs sloot het volk en haar belangen uit. Het leerde het volk dat men rijk moet worden, op welke manier dan ook. Zo werden diefstal, omkoping en allerlei eerloze daden gelegitimeerd. Aan de andere kant hebben jullie met behulp van de media, die jullie in handen hebben en waarvan jullie zelf de bezitters zijn, het volk uitgelokt tot consumptie van allerlei mogelijke zaken. Een groot deel van het volk, dat niet over de middelen beschikte om zich deze consumptie te kunnen permitteren, werd tot eerloze prostitutie gedwongen. Het volk, dat produceert maar niet de prijs ontvangt voor haar arbeid, is niet in staat om zichzelf te voeden en groeit zo op onder slechte gezondheidkundige omstandigheden. Het volk, dat zich niet gezond kan voeden, is niet in staat om haar gezondheidkundige problemen op te lossen. De ziekenhuizen, de klinieken, de specialisten etc.: zij werken allemaal voor jullie. Wie geen geld heeft, heeft geen recht op leven. Jullie hebben het volk beroofd van alles wat het had. Terwijl zelfs een onderkomen in een overnacht gebouwde gececondu (barak) voor het volk tot een luxe werd, werden jullie de bezitters van villa’s, niet alleen in het eigen land, maar ook in Europa en Amerika. Het volk werd met de dag armer. De werkloosheid steeg enorm. De mensen stonden in de rij om voor jullie te dienen als slaven. En jullie hebben jullie betrekkingen met Amerika, Europa en Japan versterkt en om nog rijker te worden hebben jullie de uitbuiting voortgezet.

In het bewustzijn dat jullie rekenschap zouden moeten afleggen voor jullie collaboratie met de imperialisten en de uitbuiting van de reserves van het land, hebben jullie meerdere veiliheidsmaatregelen versterkt. Als eerste hebben jullie de staatsinstellingen op een fascistische manier georganiseerd. Jullie hebben alle wegen geblokkeerd voor het volk voor de volksstrijd en de organisatie. Tegenover degenen die hun rechten opeisten, degenen die zich organiseerden, degenen die streden, hebben jullie de politie, het leger, de burger-fascisten, de provocateurs, de stakingsbrekers gesteld. De rechtspraak is er voor jullie belangen. De gerechtsgebouwen en gevangenissen hebben geen moment leeggestaan. Ze zitten vol met mensen, die jullie hebben laten verarmen, die door jullie tot eerloosheid, tot prostitutie en tot strafbare feiten werden gedreven. Waar dat nog niet voldoende was, hebben jullie speciale gevangenissen gebouwd, de noodtoestand uitgeroepen, staatsgrepen georganiseerd, met andere woorden: het hele land in een gevangenis veranderd. Jullie hebben regeringen in het zadel geholpen, en wanneer deze niet meer bevielen, hebben jullie hen weer ten val gebracht. Er is geen regering die zonder jullie toestemming, en die van de imperialisten, aan de macht komt en tegen jullie wil besluiten kan nemen.

De revolutionairen en progressieven die zich opstelden tegen jullie kapitalistisch systeem werden door jullie in de gevangenissen opgesloten, geëxecuteerd, afgeslacht en zo hebben jullie geprobeerd het systeem in stand te houden.

Alle systeempartijen vragen bij hun oprichting, bij hun optreden op het politieke vlak, bij het vormen van een regering, om jullie toestemming. Jullie geven geen enkele legale partij toestemming tot het vormen van een regering die in haar programma punten heeft opgenomen die tegen jullie gewin gericht zijn en niet jullie goedkeuring heeft. De grondwet en alle andere wetten zijn daarop ingericht. Alle wetten, die beginnen met de zinsnede “De belangen van de Turkse Republiek en de natie…” zijn voor jullie gemaakt. Met het noemen van Republiek en natie nemen ze niet de belangen van het volk, maar jullie belangen als grondslag. Deze wetten zijn er om het volk als geheel gevangen te houden en tot slaaf te maken. Het verlangen van het volk naar vrijheid en gerechtigheid en het verzet tegen uitbuiting en repressie wordt beschouwd als “terroristische daad” en het volk wordt met deze wetten genadeloos bestraft. Al deze wetten worden ingevoerd ter bescherming van jullie systeem. Jullie hebben ze laten opstellen. De lijst van jullie daden tegen het volk zou zeker nog langer gemaakt kunnen worden.

Uiteindelijk hebben jullie ons land uitgeleverd aan de imperialisten. De regeringen werden veranderd in bureaucraten van de imperialisten. Aan de top ervan staan jullie.

JULLIE HEBBEN EEN EIND GEMAAKT AAN DE ONAFHANKELIJKHEID VAN HET LAND

Door het op fascistische wijze inrichten van de staat hebben jullie alle wegen voor het zoeken naar vrijheid en gerechtigheid geblokkeerd. Alle staatsinstellingen werden bezet met fascisten in uniform en in burger om de groeiende oppositie van het volk te onderdrukken. De gewapende krachten werden tot de allesbepalende macht. Zelfs de kleinburgerlijke wetten, die de basis vormden voor recht, gerechtigheid en gelijkheid, werden afgeschaft.

JULLIE HEBBEN DIT LAND GEREGEERD MET BEHULP VAN HET FASCISME. JULLIE HEBBEN NIET EEN KRUIMEL VAN DEMOCRATIE OVERGELATEN

Jullie hebben de uitbuiting zo ver gedreven dat het volk terug begint te verlangen naar de armoede van vroeger. De werkloosheid heeft zich verspreid over het hele land. Onze mensen hebben hun land verlaten om in andere landen te zoeken naar mogelijkheden om te leven. De emigratie werd tot oplossing.

Om het volk aan te zetten tot collaboratie hebben jullie geprobeerd om al onze nationale waarden en de waarden van het volk af te schaffen. Om het volk te overtuigen van de waarden van de imperialisten en om de consumptie te bevorderen hebben jullie campagnes gevoerd. Onder de noemer van de “vooruitgang” hebben jullie het volk er op alle niveau’s, van de cultuur tot het onderwijs, van de kunst tot de muziek, toe gebracht om de imperialisten te imiteren.

Jullie hebben de idealen van de jeugd vernietigd. Jullie wilden hen de liefde tot het eigen land, het stelling nemen aan de zijde van het volk en de gerechtigheid, doen vergeten. Jullie hebben een geprobeerd een jeugd te scheppen die de imperialisten imiteert, een jeugd die voor zich heen leeft en alles voor haar belangen verkoopt. De onderwijsinstellingen zijn begonnen om het onderwijs naar jullie belangen in te richten. “Rijk worden, tot elke prijs” betekent nog hogere winsten voor jullie, nog meer uitbuiting. Jullie wilden een jeugd creëren die begaafd is in het uitbuiten en roven. Jullie als de uitbuiters en rovers hebben, om jullie belangen te beschermen, niets nagelaten, van uitbuiting, repressie en onderdrukking tot aan bloedbaden.

Het leger, de politie en hun verschillende zusterorganisaties hebben jullie bezet met mensen die moeten folteren, doden en afslachten. Met dit doel hebben jullie hen opgeleid. De jeugd, door jullie overgeleverd aan de armoede, hebben jullie opgedragen met het onderdrukken van het volk. Met behulp van het geld hebben jullie het volk tegen elkaar opgezet.

EN WAAR ZIJN JULLIE NU?

Ondanks al jullie wetten, alle verhalen, en ondanks dat jullie het leger, de politie, de binnen- en buitenlandse geheime diensten te hulp hebben geroepen, hebben jullie de strijd van het volk voor onafhankelijkheid, democratie en socialisme niet kunnen onderdrukken. Ondanks het feit dat duizenden jonge meisjes en jongens en onze oudere mensen zijn gevallen, duurt de strijd voort in alle vier de hoeken van ons land. De krottenwijken, fabrieken, bergen, onderwijsinstellingen: zij allen zijn tot strijdterreinen geworden. De straten en de gevangenissen branden. Ouderen en jongeren, van 7 tot 70, sterven allen voor vrijheid en onafhankelijkheid, en wanneer nodig, doden ze ook. Jullie hebben ons geen alternatieven gelaten om te overleven als te doden. Doden is een legitieme methode van verdediging geworden. Alle plekken waar het volk leeft zijn tot vulkanen geworden die op het punt staan om uit te barsten… En jullie beginnen in te zien dat jullie niet veel langer in alle rust in jullie wolkenkrabbers, in jullie ghetto’s, kunnen blijven en dat dit systeem van uitbuiting en repressie niet eeuwig kan duren.

“Op een dag zullen ze aan onze deur komen en ons de keel doorsnijden”

Deze zin stamt van een lid van de TESEV. En hij heeft gelijk. Geen volk ter wereld zou zwijgen tegenover zoveel repressie en onderdrukking en dit alles als “lot” accepteren. We zullen jullie systeem, dat jullie samen met de imperialisten regeren, met de grond gelijk maken en jullie staat tot de kleinste stukjes vernietigen. We zullen een nieuwe staat, de revolutionaire volksmacht oprichten. We zullen een socialistisch systeem vestigen waarin geen repressie en uitbuiting zullen heersen en waarin de volkeren broederlijk samenleven. En jullie zullen geen bijzondere behandeling – zoals jullie die nu genieten – kunnen genieten. Jullie zullen geen regeringen ten val brengen of nieuwe in het zadel kunnen helpen. Jullie zullen geen uitbuiting meer kunnen bedrijven. De wetten zullen niet meer voor jullie worden gemaakt. Jullie zullen, net als anderen ook, van jullie arbeid kunnen leven. Maar we zullen niet, zoals jullie leger en jullie politie, martelingen bedrijven en we zullen geen jonge meisjes verkrachten, we zullen geen oren en hoofden afsnijden.

DE AANVAL OP HET SABANCI CENTER LEERT

Deze aanval zou jullie het een en ander geleerd moeten hebben. “Op een dag zullen ze aan onze deur staan en ons de keel doorsnijden”. Met deze zin geven jullie de uitbuiting en de repressie tegen het volk toe. Jullie geven het weliswaar toe, maar in plaats van de realiteit van het volk en van het land in ogenschouw te nemen en zelfkritiek uit te oefenen en rekenschap af te leggen ten aanzien van de misdaden die jullie hebben begaan, begaan jullie steeds meer misdaden om jullie toekomst veilig te stellen. Jullie primaire gedachte is het om de revolutionaire strijd te onderdrukken, opdat men jullie de keel niet doorsnijdt. Geef het op, het zal jullie immers toch niet lukken. Jullie kunnen de loop van de geschiedenis niet veranderen.

JULLIE DENKEN OPEENS NA OVER HET KOERDISCHE VOLK!

Gedurende de hele tijd van de Republiek hebben jullie het Koerdische volk genegeerd, het bestaan ervan geloochend. Elke opstand van het Koerdische volk hebben jullie met bloedbaden beantwoord. Jullie hebben hen beschouwd als een minderwaardig volk dat onderdrukt diende te worden. Nu beginnen jullie opeens te praten over “vrede” en “het Koerdische volk”. We weten dat jullie noch van het Koerdische, en noch van het Turkse volk houden, jullie zijn alleen geïnteresseerd in jullie eigen belangen. Jullie probleem is, zoals een bekende zakenman het juist verwoordde, dat “het volk uit de krottenwijken en de bergen op een dag aan (jullie) deur zal staan…” Zoals jullie heel goed weten zal die dag de dag van de revolutie van het Koerdische, het Turkse en alle andere volken die in ons land leven, de dag van de revolutie van alle arbeiders en patriotten zijn. Al jullie inspanningen zijn erop gericht om die dag uit te stellen. Tot nu toe hebben jullie gedacht dat jullie de nationale bevrijdingsstrijd van het Koerdische volk binnen bepaalde grenzen zouden kunnen houden en middels bloedbaden zouden kunnen onderdrukken en bestrijden. Maar de bevrijdingsstrijd van het volk heeft de grenzen van een nationale bevrijdingsstrijd overschreden en zich uitgebreid tot een strijd voor vrijheid van het hele volk waarin het Turkse, Koerdische, Arabische, Tsjerkessische, het Georgische en alle andere volkeren van het land zich verenigen in een volksbevrijdingsstrijd om de volksmacht te vestigen. Van Hakkari tot Istanboel, van de bergen tot de krottenwijken heeft de strijd van de onderdrukten tegen de onderdrukkers zich uitgebreid en jullie geraakt in de wolkenkrabbers, in het Sabanci Center in jullie midden.

Jullie denken dat jullie met het stoppen van de strijd voor de Koerdische nationale bevrijding jullie systeem kunnen beschermen en de revolutie kunnen tegenhouden. Met het erkennen van de Koerdische identiteit en het erkennen van een aantal culturele rechten en het toestaan van plaatselijk zelfbestuur proberen jullie het Turkse deel van Koerdistan in jullie systeem te integreren en daar jullie uitbuiting en jullie winsten voort te zetten. Een aantal nieuwe ontwikkelingen, die niet zijn gericht op het veranderen van het systeem als geheel en jullie belangen en winsten onaangetast laten, zijn voor jullie geen probleem. De klein-bourgeoisie, die zelfvertrouwen heeft, is zelfs laat met deze veranderingen. Tegenwoordig zijn er heel wat imperialistische landen die er geen enkel probleem mee hebben dat er vele verschillende culturen binnen het kapitalistische systeem onder een dak worden samengebracht. Ook de monopolie-bourgeoisie geeft de voorkeur aan het toestaan van een aantal culturele rechten aan het Koerdische volk boven de vernietiging van het kapitalistische systeem. Zo probeert zij de toekomst te verzekeren van het kapitalistische systeem. Ook al is het een laat besluit van de bourgeoisie, het blijft toch een verstandig besluit. Deze denkwijze hebben jullie geleerd door de strijd.

JULLIE FOUTEN

Ondanks dat jullie het kapitalistische systeem met zijn uitbuiting en repressie in stand willen houden, is jullie besluit om de identiteit van het Koerdische volk te erkennen een stap voorwaarts wanneer men het vergelijkt met het negeren door bloedbaden en onderdrukking. Deze houding is echter niet het gevolg van jullie eigen overtuiging, maar het resultaat van de gedachten van de Amerikaanse en Europese imperialisten. Jullie zijn deze weg ingeslagen om de lange termijn belangen van jullie zelf en van de imperialisten te beschermen.

Hoewel wij, de revolutionairen, jullie bedoelingen kennen, wegen we elke stap, die tegen het volk zou kunnen zijn, zorgvuldig af. Oplossingen en veranderingen die in het belang van het volk zijn, daar zullen we ons niet tegen verzetten.

We weten dat de imperialisten, de collaborerende monopolies en de regering jullie houding delen. Ook de Sabanci vennootschap deelde die houding.

De Sabanci vennootschap werd niet tot doelwit gekozen omdat ze de Koerdenkwestie bediscussieerde.

Jullie zijn niet ons doelwit, omdat jullie een standpunt hebben ingenomen dat in het belang van het volk is. Sommige kringen hebben, om het doel te versluieren, geopperd dat “Sabanci tot doelwit werd gekozen omdat hij de Koerdenkwestie bediscussieerde”. Wij zijn geen partij in jullie collaboratie met het een of andere kapitalistische land of in de concurrentiestrijd die jullie voeren met de imperialisten. Wij strijden tegen alle imperialisten en de politiek van de collaboratie.

We zien er geen probleem in dat jullie niet alleen nadenken over de Koerdische kwestie, maar ook over de problemen van het hele volk. Nu beginnen jullie, alweer daartoe aangezet door de imperialisten en jullie democratiespel, opeens te praten over democratie, mensenrechten en gerechtigheid. In dat kader hebben jullie geprotesteerd tegen het afslachten van Metin Göktepe en het vinden en bestraffen van de verantwoordelijken voor het bloedbad geëist. Dat was tevens de houding van de Turkse regering. Het was in jullie eigen belang om het volk te doen geloven “dat er in Turkije een democratie heerst en dat de verantwoordelijken gepakt zullen worden”. Zo proberen jullie de bloedbaden op duizenden mensen in vergetelheid te laten geraken. Om de moorddadige staat te legitimeren hebben jullie een aantal agenten als de verantwoordelijke moordenaars naar voren geschoven.

En daarbij was het hele land in een bloedbad veranderd. Het is een feit dat honderden mensen door de staatskrachten “vermist” werden gemaakt en werden vermoord, dat honderdduizenden werden gemarteld en tienduizenden gevangen werden gezet.

Drie miljoen Koerden werden uit hun land verdreven en overgelaten aan de armoede. Onze bergen en onze dorpen worden dagelijks gebombardeerd. Elke dag opnieuw vinden er bloedbaden plaats, worden de hoofden van de vermoorden afgehakt en daar herinneringsfoto’s van gemaakt. Misschien zijn de bergen te ver weg voor jullie. Misschien geloven jullie niet dat dit alles gebeurt. Maar zelfs dicht in de buurt van jullie wolkenkrabbers werden honderden mensen vermoord en worden nog steeds mensen vermoord. De hele wereld heeft al de kreten uit de martelcentra gehoord. Alleen jullie hebben niets gezien en niets gehoord!

Jullie hebben de moordenaar van Metin Göktep veroordeeld. Dat hebben jullie goed gedaan. Maar er werd niet alleen een Metin vermoord. Er werden duizenden Metin’s vermoord, tienduizenden Metin’s raakten gewond.

Wie zijn de moordenaars? Van wie krijgen zij hun bevelen? Wie regeert er en hoe wreed kunnen de regeerders worden? De moordenaars, dat zijn de politie en het leger. De militairen en de politie zijn in dienst van de staat. De staat kan echter geen enkel besluit nemen en uitvoeren tegen jullie wil.

Dicht bij jullie in de buurt, in Istanboel, in Ankara, in Izmir, werden ter plekke honderden executies uitgevoerd. Veel van onze mensen werden afgeslacht. In Istanboel-Gazi, in Ümraniye werd het vuur geopend op het weerloze volk. 21 mensen werden onder de ogen van de hele wereld afgeslacht. We hebben geen verklaringen of protesten van jullie kant gezien. Integendeel, jullie hebben de contra-guerrilla chefs, zoals Menzir, ondersteund met verklaringen als “laten we onze politie helpen”. Dat jullie desondanks protesteerden tegen de moord op Metin Göktepe, is een positieve stap.

Maar jullie zouden je de volgende eisen eigen moeten maken wanneer jullie voor de regering, voor de partijen, voor de zakenwereld, dus voor jullie zelf, met verklaringen komen en gesprekken voeren om jullie toekomst veilig te stellen.

DEGENEN DIE DE BLOEDBADEN AANRICHTEN, DIE MENSEN LATEN VERDWIJNEN, ONTVOEREN EN VERMOORDEN, HOOFDEN AFHAKKEN EN HUN BEVELHEBBERS MOETEN WORDEN BESTRAFT!

TURKIJE MAG NIET HET LAND ZIJN VAN DE BLOEDBADEN EN WREEDHEDEN!

JULLIE ZEGGEN DAT ER VREDE MOET KOMEN IN KOERDISTAN. JULLIE HEBBEN ECHTER NOOIT GEVRAAGD WIE DE MOORDENAARS ZIJN, DE MOORDENAARS DIE DIT BLOEDBAD AANRICHTEN, DIE HET VOLK UITMOORDEN, DE DORPEN BOMBARDEREN, HET VOLK TOT DE VLUCHT DWINGEN! JULLIE HEBBEN JE NOOIT AFGEVRAAGD VAN WIE DIE BLOEDIGE HANDEN ZIJN! HET ZIJN IMMERS JULLIE EIGEN HANDEN!

ER KAN PAS SPRAKE ZIJN VAN EEN VREDE IN KOERDISTAN WANNEER JULLIE JE MET BLOED BEVLEKT HANDEN ER VANAF HALEN. DIE BLOEDIGE HANDEN, DAT ZIJN JULLIE MILITAIREN, JULLIE POLITIE, JULLIE DORPSWACHTERS!

Wat deze problemen betreft nemen jullie geen stelling, zwijgen jullie.

Jullie stilzwijgen betekent het steunen van de regering.

Als jullie aan de kant van het volk willen staan:

1 – Geef jullie collaboratie met de imperialisten op. Baseer je op de nationale belangen en de onafhankelijkheid.

2 – Steun niet langer de politiek van de fascistische regering, de politiek van bloedbaden, van “verdwijningen”, van verdrijvingen en marteling.

3 – Neem je handen af van Koerdistan.

4 – Degenen die tot vluchten werden gedwongen moeten terug kunnen keren naar hun dorpen, en de staat zou hen alle materiële en immateriële schade moeten vergoeden.

5 – Stel je niet op tegen de bevrijdingsstrijd van ons volk.

6 – Verhinder niet de organisatie van de arbeidersklasse. Ondersteun en provoceer niet langer de stakingsbrekers.

7 – Alle wetten die zijn gericht op het afschaffen van de onafhankelijkheid, de democratie, en tegen de strijd voor vrijheid en gerechtigheid, moeten worden afgeschaft en worden vervangen door wetten die de onafhankelijkheid en de democratie als uitgangspunt nemen.

8 – Alle politieke gevangenen moeten worden vrijgelaten.

Allen die zich tegen deze eisen opstellen, zijn tegen het volk, zijn landverraders. Zij stellen zich op tegen de bevrijdingsstrijd van de bevolking en stellen zich naast de fascistische regering. Neem plaats aan de zijde van het volk en wordt niet tot schietschijf van het volk.

Revolutionair Volksbevrijdingsfront